C# dilinde bir string veriyi, belli bir düzene göre parçalara ayırmak istediğimizde Split() methodunu kullanabiliriz. Split methodunun dönüş tipi string dizisidir. Küçüklü büyüklü hemen her projede sıklıkla ihtiyaç duyulan bir methoddur.

C# dilinde Replace methodu, string data içindeki bir karakter veya karakter grubunun silinmesi için kullanılır. Kullanımı Substring methodunun kullanımına çok benzer. Aynı Substring gibi Replace methodunun da iki override'ı vardır. İlk override...

C# dilinde IndexOf methodu, bir string değer içindeki bir karakter veya karakter grubunun indexini döndürür. Bu değer int tipindedir. String içindeki ilk karakterin indexi 0'dır. Contains methodu...

Substring methodu C# dilinde, bir string değer içindeki harf ya da harfler grubunu seçmek için kullanılır. Substring methodunun iki override'ı vardır. Birincisi yalnızca int tipinde bir parametre(başlangıç indexi) alır. Diğer override...